Všechny služby

Převody nemovitostí

Převody nemovitostí

kupní a darovací smlouvy, směnné smlouvy, notářské úschovy peněz a listin, vypořádání spoluvlastnictví, věcná břemena

Řízení o pozůstalosti

Řízení o pozůstalosti

JUDr. Martina Králová, notářka se sídlem v Benešově, je soudní komisařkou pro obvod Okresního soudu v Benešově. Rozvrh k dispozici zde.

Notářské úschovy

Notářské úschovy

notářské úschovy peněz a listin, notářské úschovy vlastnoručních pořízení pro případ smrti

Přímá vykonatelnost

Přímá vykonatelnost

notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti jako podklad pro výkon rozhodnutí nebo exekuci

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy

statut svěřenského fondu, vzdání se plnění ze svěřenského fondu

Ověřování a CzechPOINT

Ověřování a CzechPOINT

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu, autorizovaná konverze dokumentů, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z obchodních a dalších veřejných rejstříků, výpisy z živnostenského rejstříku, výpisy z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku

Obchodní korporace

Obchodní korporace

zakládání společností a družstev a jejich změny, přeměny a likvidace společností a družstev, přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem

Přímé zápisy notářem do veřejných rejstříků

Přímé zápisy notářem do veřejných rejstříků

notář provádí zápisy do obchodního rejstříku a ostatních veřejných rejstříků na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

zástavní smlouvy, výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav

Založení nadace a nadačního fondu, založení ústavu a spolku

Založení nadace a nadačního fondu, založení ústavu a spolku

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

závěti, dědické smlouvy, dovětky, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva, povolání správce pozůstalosti

Manželské smlouvy

Manželské smlouvy

předmanželské smlouvy, rozšíření a zúžení společného jmění manželů, režim oddělených jmění manželů

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

osvědčení o předložení listiny, protesty směnek, osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob a průběhu valných hromad, schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob, osvědčení o tom, že je někdo naživu, osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci, osvědčení o prohlášení

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek

založení společenství vlastníků jednotek a změny stanov

Prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

Prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

možnost jak ovlivnit správu svého majetku a volbu svého opatrovníka pro případ omezení svéprávnosti